Zajednički europski referentni okvir za jezike, CEF

Stupnjevanje znanja kineskoga jezika

Svi jezični programi Instituta temelje se na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – CEF-u  koji utvrđuje 6 stupnjeva znanja stranog jezika: A1i A2 – temeljni korisnik B1 i B2 – samostalni korisnik C1 i C2 – iskusni korisnik   A1 pripremni stupanjSposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama.
 • Pozdravljanje
 • Upoznavanje
 • Kupovina
 • Obitelj
 • Hrana i piće
A2 temeljni stupanjSposobnost komuniciranja u važnim životnim situacijama.
 • Dnevne obaveze
 • Naručivanje hrane
 • Učenje jezika
 • Komunikacija
 • Posao i zanimanje
 • Slobodno vrijeme
 • Putovanja i transport
B1 prijelazni/razvojni stupanjSposobnost smislenog izražavanja mišljenja o poznatim temama i temama od osobnog inetersa.
 • Zdravlje i bolesti
 • Škola i obrazovanje
 • Festivali i praznici
 • Muzika i filmovi
B2 samostalni stupanj Sposobnost tečnog i spontanog izražavanja mišljenja i stavova o različitim konkretnim i apstraktnim temama.
 • Mediji i vijesti
 • Ljubav i veze
 • Razvitak i tehnologija
 • Povijest i politika
C1 napredni stupanj Sposobnost izražavanja mišljenja i stavova o složenim pitanjima putem jasnih i dobro sročenih rečenica.  Fleksibilno i učinkovito korištenja jezika u društvenom, profesionalnom i akademskom životu.
 • Povijest
 • Gospodarstvo
 • Kultura
C2 vrsni stupanj Sposobnost spontanog, vrlo tečnog i raznolikog izražavanja,uz mogućnost razumijevanja finijih nijansa značenja čak i u vrlo kompleksnim situacijama.
 • Kulturni dijalog
 • Politička debata
 • Poslovanje

Levels of knowledge of Chinese language

All language programs of the Institute are based on the Common European Framework of Reference for Languages – CEF, and defines 6 levels of proficiency in a foreign language: A1 and A2 - basic user B1 and B2 - independent user C1 and C2 - experienced user. A1 preparatory stage The ability to communicate in everyday situations.
 • Greetings
 • Introduction
 • Buying
 • Family
 • Food and Drink
A2 basic level The ability to communicate in important situations.
 • Daily responsibilities
 • Ordering food
 • Learning a language
 • Communication
 • Job and Occupation
 • Leisure
 • Travel and transportation
B1 transition / development stage Ability to express meaningful opinions on familiar themes and topics of personal interests.
 • Health and disease
 • School and education
 • Festivals and holidays
 • Music and movies
B2 independent level Ability of fluent and spontaneous expression of opinions and views on various concrete and abstract topics.
 • Media and news
 • Love and relationship
 • Development and technology
 • History and politics
C1 advanced degree Ability to express opinions and views on complex issues through clear, well designed, and impartial sentences. Flexible and efficient use of language in social, professional and academic life.
 • History
 • Economy
 • Culture
C2 peak efficiency Ability of spontaneous, highly fluent and diversified expression, with the possibility of understanding the finer levels of meaning even in very complex situations.
 • Cultural dialogue
 • Political debate
 • Management