BCT Test (Business Chinese Test)

Business Chinese Test standardizirani je test za procjenu znanja poslovnoga kineskog jezika neizvornih govornika. BCT procjenjuje sposobnost komunikacije u širokom spektru od poslovnih odnosa do svakodnevnog života i društvene interakcije. Sastoji se od dva nezavisna testa – BCT slušanje i čitanje i BCT govor i pisanje. Moguće je polagati oba testa ili samo jedan od njih. BCT stupnjevi za procjenu znanja poslovnog kineskog: BCT stupanj 1. Podrazumijeva sposobnost razumijevanja osnovnih pojmova u poslovnoj komunikaciji. Broj riječi: 150 CEF ekvivalent: A1 BCT stupanj 2. Podrazumijeva sposobnost aktivnog sudjelovanja u osnovnoj poslovnoj komunikaciji. Broj riječi: 300 CEF ekvivalent: A2 BCT stupanj 3. Podrazumijeva sposobnost učinkovitog poslovnog komuniciranja. Broj riječi: 600 CEF ekvivalent: B1 BCT stupanj 4. Podrazumijeva sposobnost vještog komuniciranja  u svakodnevnim poslovnim situacijama. Broj riječi: 1200 CEF ekvivalent: B2 BCT stupanj 5. Podrazumijeva sposobnost odgovarajuće poslovne komunikacije na kineskom jeziku. Broj riječi: 2500 CEF ekvivalent: C1 Više informacija o BCT testu možete pronaći na www.hanban.orgBusiness Chinese Test is a standardized test for the assessment of business Chinese language for non-native speakers. BCT assesses the ability to communicate in a wide variety of business relationships to everyday life and social interaction. It consists of two independent test - BCT listening and reading and BCT speech and writing. It is possible to take both tests or just one of them. BCT levels to assess the knowledge of business Chinese language: BCT level 1 Ability to understand basic concepts in business communication. Word count: 150 C EF equivalent: A1 BCT level 2 Implies the ability to actively participate in elementary business communication. Number of words: 300 CEF equivalent: A2 BCT level 3 Implies the ability of effective business communication. Number of words: 600 CEF equivalent: B1 BCT level 4 Implies the ability of skilled communication in everyday business situations. Number of words: 1200 Equivalent to CEF: B2 BCT level 5 Implies the ability to appropriate business communication in Chinese. Number of words: 2500 CEF equivalent: C1 More information about the BCT test can be found at www.hanban.org